• Đăng ký
Cấp thực hiện
Lĩnh vực

Danh sách thủ tục hành chính (1779)
Mã số Tên Mức độ Cấp thực hiện Lĩnh vực Chức năng
1.011812.000.00.00.H53 (Cấp tỉnh) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Toàn trình Cấp Tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ Nộp hồ sơ
1.011816.000.00.00.H53 (Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực Toàn trình Cấp Tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ Nộp hồ sơ
1.011814.000.00.00.H53 (Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu Toàn trình Cấp Tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ Nộp hồ sơ
1.011815.000.00.00.H53 (Cấp tỉnh) Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến Toàn trình Cấp Tỉnh Hoạt động khoa học và công nghệ Nộp hồ sơ
X0143 01.Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(2020). Toàn trình Cấp Xã Lĩnh vực ngành Tài nguyên & Môi trường (Xã) Nộp hồ sơ
X0149 07.Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu(2020). Toàn trình Cấp Xã Lĩnh vực ngành Tài nguyên & Môi trường (Xã) Nộp hồ sơ
1.011616.000.00.00.H53 17. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Một phần Cấp Tỉnh Đất đai Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Nộp hồ sơ
1.011616.000.00.00.H53 2023.17. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Một phần Cấp Tỉnh Đất đai (Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh) Nộp hồ sơ
1.002273.000.00.00.H53 2023.21. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Một phần Đất đai (Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh) Nộp hồ sơ
T20VP 2023.23. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận Một phần Cấp Tỉnh, Cấp Tỉnh Đất đai (Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh) Nộp hồ sơ
Số hàng mỗi trang: