Cấp thực hiện
Lĩnh vực

Danh sách thủ tục hành chính (2310)
Mã số Tên Cấp thực hiện Lĩnh vực
2.001885.000.00.00.H53 (Mới) Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Huyện Lĩnh vực ngành Thông tin & Truyền thông
2.001786.000.00.00.H53 (Mới) Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Lĩnh vực ngành Thông tin & Truyền thông
2.001880.000.00.00.H53 (Mới) Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Huyện Lĩnh vực ngành Thông tin & Truyền thông
2.001931.000.00.00.H53 (Mới) Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Huyện Lĩnh vực ngành Thông tin & Truyền thông
2.001884.000.00.00.H53 (Mới) Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Huyện Lĩnh vực ngành Thông tin & Truyền thông
2.001762.000.00.00.H53 (Mới) Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Cấp Huyện Lĩnh vực ngành Thông tin & Truyền thông
2.000528.000.00.00.H53 01. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Huyện Lĩnh vực ngành Tư pháp
2.001263.000.00.00.H53 01. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Cấp Xã Lĩnh vực ngành Tư pháp (Xã)
1.002809.000.00.00.H53 01.Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (285618) Cấp Bộ, Cấp Tỉnh Đường Bộ
X0143 01.Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu(2020). Cấp Xã Lĩnh vực ngành Tài nguyên & Môi trường (Xã)
Số hàng mỗi trang: