Thống kê tình hình thụ lý hồ sơ

Đã tiếp nhận
Một phần:
%
Đúng hạn
Đã giải quyết
hồ sơ