• Đăng ký

Danh sách các công cụ

1. VGCASignService

File đính kèm: VGCASignServiceSetup.msi

2. Trình điều khiển thiết bị USB Token Bit4ID

File đính kèm: USB Token Bit4ID

3. Trình điều khiển thiết bị - TokenManager

File đính kèm: TokenManager

4. Phần mềm ký số vSignPDF

File đính kèm: vSignPDF