• Đăng ký

2023.17. Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

Trình tự thực hiện

Đối với hồ sơ tổ chức
- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. - Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ + Ứng dụng Tây Ninh Smart + Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo Nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì sau 02 ngày làm việc, người sử dụng đất phải gửi bộ hồ sơ gốc về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển cơ quan chuyên môn đối chiếu, xử lý và lưu hồ sơ theo quy định. - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). *Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: Bước 1: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (0,5 ngày) - Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản). - Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Bước 2: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (23 ngày) - Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm phục vụ hành chính công, vào sổ theo dõi. - Thẩm định và giải quyết hồ sơ. - Dự thảo Tờ trình và Quyết định trình Sở Tài nguyên và Môi trường. - Chuyển hồ sơ cho các cơ quan có liên quan TTHC. Bước 3: Các cơ quan khác có liên quan đến TTHC (nếu có) Cơ quan Thuế Cơ quan quản lý nhàn nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp Bước 4: Sở Tài nguyên và Môi trường (6 ngày) - Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản. - Trình Lãnh đạo Sở ký Tờ trình và ký nháy vào dự thảo Quyết định. - Chuyển hồ sơ qua VP.UBND tỉnh để trình lãnh đạo UBND tỉnh ký GCN. Tiếp nhận kết quả từ VP.UBND tỉnh, gửi kết quả về Văn phòng đăng ký đất đai lưu theo quy định và trả về Trung tâm phục vụ hành chính công. Bước 5:Trung tâm Phục vụ hành chính công (0,5 ngày) Tiếp nhận kết quả giải quyết từ nhân viên bưu điện và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc Trung tâm chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.;
Đối với hồ sơ hộ gia đình cá nhân
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. - Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ + Ứng dụng Tây Ninh Smart + Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo Nếu nộp hồ sơ trực tuyến thì sau 02 ngày làm việc, người sử dụng đất phải gửi bộ hồ sơ gốc về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để chuyển cơ quan chuyên môn đối chiếu, xử lý và lưu hồ sơ theo quy định. - Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). *Quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả được thực hiện như sau: Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã (0,5 ngày) - Phiếu tiếp nhận hồ sơ (02 bản). - Kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ thiếu đề nghị bổ sung, nếu hồ sơ đầy đủ viết phiếu hẹn trao cho người nộp và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai . Bước 2: UBND cấp xã (nếu có) Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng, thẩm định hồ sơ theo quy định: - Trường hợp hồ sơ đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng thì tiến hành các công việc sau: + Gửi phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất cho trưởng (hoặc Phó) thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố để lấy ý kiến về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất trong thời gian 02 ngày. + Trình Uỷ ban nhân dân xã niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ,xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đấttại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai(nếu có). + Sau khi kết thúc niêm yết, công khai kết quả kiểm tra không quá 02 ngày Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ. + Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai không quá 0,5 ngày sau khi xác nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. - Trường hợp hồ sơ chưa đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng, có từ một loại giấy tờ chưa đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý thì chậm nhất 1,5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ), Uỷ ban nhân dân cấp xãthông báo bằng văn bản trả lại hồ sơ (ghi rõ lý do và các nội dung cần bổ sung) cho hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. - Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện các công việc gửi phiếu lấy ý kiến khu dân cư, niêm yết công khai kết quả hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có). Bước 3:Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (23 ngày) + Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất, sự phù hợp với quy hoạch đối với trường hợp không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sở hữu tài sản; xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt đối với nhà ở, công trình xây dựng; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ; xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. + Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có). + Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ. + Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận vào đơn đăng ký. Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính (trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ theo quy định của pháp luật); Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. In giấy chứng nhận Chuyển hồ sơ tới Phòng Tài nguyên và Môi trường. Bước 4: Cơ quan Thuế (05 ngày , cơ quan thuế thực hiện bước này thời gian của cơ quan thuế không tính vào quy trình này) -Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra số lượng, chất lượng hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh chuyển tới theo quy định: + Trường hợp hồ sơ đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng thì trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc (15 ngày làm việc đối với trường hợp hồ sơ liên quan đến ưu đãi đầu tư, miễn, giảm nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận được số liệu địa chính do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh chuyển đến, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định; + Trường hợp hồ sơ chưa đủ yêu cầu về số lượng, chất lượng thì trong thời hạn không quá 02 (Hai) ngày làm việc thì trả lại hồ sơ bằng văn bản nêu rõ lý do để Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh bổ sung, hoàn chỉnh. Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường (06 ngày) - Kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký quyết định cho thuê đất; ký hợp đồng thuê đất và ký cấp Giấy chứng nhận. - Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh, để Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh chuyển trả kết quả hồ sơ về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện. Bước 6: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (0,5 ngày) Tiếp nhận kết quả giải quyết từ Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh và trả kết quả trực tiếp cho người nộp hồ sơ (trường hợp người nộp hồ sơ muốn nhận kết quả trực tiếp) hoặc chuyển kết quả cho nhân viên bưu điện để trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho người nộp hồ sơ theo yêu cầu.;

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Trực tuyến
Thời hạn giải quyết:30 Ngày
30 Ngày
30 Ngày

Phí - lệ phí: Lệ phí: 100000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 400000 Đồng(Hộ gia đình cá nhân - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ) Lệ phí: 400000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 400.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 500000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 1290000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 1.290.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 1300000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 1.300.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Hộ gia đình, cá nhân * Tại Phường, thị trấn: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ: Phường, thị trấn) Lệ phí: 1690000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 1.690.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 12000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ: Xã) Lệ phí: 15000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ: xã) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ: xã) Lệ phí: 50000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:50.000đ: phường, thị trấn)
Lệ phí: 100000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 400000 Đồng(Hộ gia đình cá nhân - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ) Lệ phí: 400000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 400.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 500000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 1290000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 1.290.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 1300000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 1.300.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Hộ gia đình, cá nhân * Tại Phường, thị trấn: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ: Phường, thị trấn) Lệ phí: 1690000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 1.690.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 12000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ: Xã) Lệ phí: 15000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ: xã) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ: xã) Lệ phí: 50000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:50.000đ: phường, thị trấn)
Lệ phí: 100000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 400000 Đồng(Hộ gia đình cá nhân - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ) Lệ phí: 400000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 400.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 500000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 1290000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 1.290.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 1300000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 1.300.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Hộ gia đình, cá nhân * Tại Phường, thị trấn: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ: Phường, thị trấn) Lệ phí: 1690000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 1.690.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 12000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ: Xã) Lệ phí: 15000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ: xã) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ: xã) Lệ phí: 50000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:50.000đ: phường, thị trấn)

Mô tả: 1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ
1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ
1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ
Hình thức nộp Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết:30 Ngày
30 Ngày
30 Ngày

Phí - lệ phí: Lệ phí: 12000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ: Xã) Lệ phí: 15000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ: xã) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ: xã) Lệ phí: 50000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:50.000đ: phường, thị trấn) Lệ phí: 100000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 400000 Đồng(Hộ gia đình cá nhân - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ) Lệ phí: 400000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 400.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 500000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 1290000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 1.290.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 1300000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 1.300.000đ) Lệ phí: 1690000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 1.690.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 25000 Đồng(Hộ gia đình, cá nhân * Tại Phường, thị trấn: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ: Phường, thị trấn)
Lệ phí: 12000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ: Xã) Lệ phí: 15000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ: xã) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ: xã) Lệ phí: 50000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:50.000đ: phường, thị trấn) Lệ phí: 100000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 400000 Đồng(Hộ gia đình cá nhân - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ) Lệ phí: 400000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 400.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 500000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 1290000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 1.290.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 1300000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 1.300.000đ) Lệ phí: 1690000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 1.690.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 25000 Đồng(Hộ gia đình, cá nhân * Tại Phường, thị trấn: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ: Phường, thị trấn)
Lệ phí: 12000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ: Xã) Lệ phí: 15000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ: xã) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ: xã) Lệ phí: 50000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:50.000đ: phường, thị trấn) Lệ phí: 100000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 400000 Đồng(Hộ gia đình cá nhân - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ) Lệ phí: 400000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 400.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 500000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 1290000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 1.290.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 1300000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 1.300.000đ) Lệ phí: 1690000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 1.690.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 25000 Đồng(Hộ gia đình, cá nhân * Tại Phường, thị trấn: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ: Phường, thị trấn)

Mô tả: 1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ
1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ
1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ
Hình thức nộp Trực tiếp
Thời hạn giải quyết:30 Ngày

Phí - lệ phí: Lệ phí: 1690000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 1.690.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 25000 Đồng(Hộ gia đình, cá nhân * Tại Phường, thị trấn: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000đ) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 25.000đ: Phường, thị trấn) Lệ phí: 500000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất: 500.000đ: Hộ gia đình, cá nhân) Lệ phí: 1290000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 1.290.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 1300000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 1.300.000đ) Lệ phí: 12000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 12.000đ: Xã) Lệ phí: 15000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 15.000đ: xã) Lệ phí: 25000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:25.000đ: xã) Lệ phí: 50000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:50.000đ: phường, thị trấn) Lệ phí: 100000 Đồng(Tổ chức: - Cấp mới Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đ) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 300000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất: 300.000đ: Tổ chức) Lệ phí: 400000 Đồng(Hộ gia đình cá nhân - Cấp mới giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất: 400.000đ) Lệ phí: 400000 Đồng(Cấp mới giấy chứng nhận về tài sản: 400.000đ: Hộ gia đình, cá nhân)

Mô tả: 1Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyện hoặc cấp xã để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ

Thành phần hồ sơ

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền Mau 4 a. don DKQSĐ.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
(2) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao một trong các giấy tờ đã có công chứng Bản chính: 0 - Bản sao: 1
(2.1) Giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp Bản chính: 0 - Bản sao: 1
(3) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài sản là nhà ở (bản sao giấy tờ Bản chính: 0 - Bản sao: 1
(4) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp tài sản là công trì Bản chính: 0 - Bản sao: 1
(5) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đối với trường hợp chứng nhận Bản chính: 0 - Bản sao: 1
(6) Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu cây lâu năm đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu cây Bản chính: 0 - Bản sao: 1
(7) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính Bản chính: 0 - Bản sao: 1
(8) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn b Bản chính: 0 - Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

- Tổ chức nước ngoài

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

- Tổ chức nước ngoài

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

- Tổ chức nước ngoài

Cơ quan thực hiện

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

Cơ quan có thẩm quyền

- Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

- Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

- Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 10/2023/NĐ-CP

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

- Nghị định 10/2023/NĐ-CP

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

- Thông tư 85/2019/TT-BTC

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

- Thông tư 85/2019/TT-BTC

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Luật 45/2013/QH13

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Luật 45/2013/QH13

- Nghị định 10/2023/NĐ-CP

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

- Thông tư 85/2019/TT-BTC

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Luật 45/2013/QH13

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Đối với trường hợp chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. - Đối với trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử: Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ. - Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ;