• Đăng ký

21. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Trực tiếp
Thời hạn giải quyết:15 Ngày
15 Ngày
15 Ngày

Phí - lệ phí: Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)

Mô tả: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyệnđể được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, th
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyệnđể được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, th
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (đối với địa bàn Thành phố Tây Ninh) hoặc Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Văn phòng HĐND & UBND cấp huyệnđể được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. (đối với địa bàn các huyện, thị xã khác). Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, th
Hình thức nộp Trực tuyến
Thời hạn giải quyết:15 Ngày
15 Ngày
15 Ngày

Phí - lệ phí: Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)

Mô tả: - Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ + Ứng dụng Tây Ninh Smart + Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thờ
- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ + Ứng dụng Tây Ninh Smart + Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thờ
- Nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: + Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/ + Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.tayninh.gov.vn/ + Ứng dụng Tây Ninh Smart + Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thờ
Hình thức nộp Dịch vụ bưu chính
Thời hạn giải quyết:15 Ngày
15 Ngày
15 Ngày

Phí - lệ phí: Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)
Lệ phí: 450000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 580000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 600000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 800000 Đồng(Phí thẩm định đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận đối với cả đất và tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 10000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất) Lệ phí: 350000 Đồng(Phí thẩm định đối với Hộ gia đình, cá nhân cấp đổi giấy chứng nhận về tài sản) Lệ phí: 10000 Đồng(* Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 12000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại xã cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 20000 Đồng(cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 25000 Đồng(cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất Lệ phí đối với Hộ gia đình, cá nhân tại Phường, thị trấn) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất)) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất) Lệ phí: 50000 Đồng(Lệ phí đối với Tổ chức cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất)

Mô tả: Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời g
Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời g
Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Thời hạn giải quyết: Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời g

Đối tượng thực hiện

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Doanh nghiệp

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

- Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)

Cơ quan thực hiện

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Cơ quan có thẩm quyền

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Kết quả thực hiện

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tài sản khác gắn liền với đất

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý.

Căn cứ pháp lý

- Luật 45/2013/QH13

- Luật 45/2013/QH13

- Luật 45/2013/QH13

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

- Nghị định 10/2023/NĐ-CP

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT

- Nghị định 10/2023/NĐ-CP

- Thông tư 85/2019/TT-BTC

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP

- Nghị định 10/2023/NĐ-CP

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thông tư 85/2019/TT-BTC

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Thông tư 85/2019/TT-BTC

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Đối với trường hợp thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử: Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ. - Đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản thì được chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ;